Tháng Sáu 18, 2024

Với \(x > 0\) thì biểu thức nào sau đây luôn có nghĩa? A \(\sqrt {2 – x} \) B \(\sqrt {x – 2} \) C \(\sqrt {2x} \) D \(\sqrt { – 2x} \)

Với \(x > 0\) thì biểu thức nào sau đây luôn có nghĩa?

A \(\sqrt {2 – x} \)

B \(\sqrt {x – 2} \)

C \(\sqrt {2x} \)

D \(\sqrt { – 2x} \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Biểu thức \(\sqrt {f\left( x \right)} \) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

Xét đáp án A: \(\sqrt {2 – x} \) xác định \( \Leftrightarrow 2 – x \ge 0 \Leftrightarrow x \le 2 \Rightarrow \) loại đáp án A.

Xét đáp án B: \(\sqrt {x – 2} \) xác định \( \Leftrightarrow x – 2 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 2 \Rightarrow \) loại đáp án B.

Xét đáp án C:\(\sqrt {2x} \) xác định \( \Leftrightarrow 2x \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 0 \Rightarrow \) chọn đáp án C.

Chọn C.