Tháng Năm 19, 2024

Trong các câu sau, chọn câu sai:

Trong các câu sau, chọn câu sai:

A. Độ dài đường trung bình của hình thang thì bằng nửa tổng hai đáy

B. Độ dài đường trung bình của hình thang thì bằng nửa hiệu hai đáy

C. Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy

D. Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Phương pháp: Dựa vào định nghĩa, định lí đường trung bình của hình thang

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Theo định lí đường trung bình của hình thang thì độ dài đường trung bình của hình thang bằng nửa tổng hai đáy của hình thang. Do đó câu: “ Độ dài đường trung bình của hình thang bằng nửa hiệu hai đáy” là sai.

Các câu còn lại đúng vì thỏa mãn định nghĩa, định lí đường trung bình của hình thang.

Chọn B.