Tháng Năm 19, 2024

Tính nhanh giá trị của biểu thức:\(A = {10.5^2} + 40.5 + 40\):

Tính nhanh giá trị của biểu thức:\(A = {10.5^2} + 40.5 + 40\):

A. 460

B. 470

C. 480

D. 490

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

– Đặt nhân tử chung, dùng các hằng đẳng thức đáng nhớ hoặc nhóm các hạng tử một cách thích hợp để xuất hiện hằng đẳng thức hoặc nhân tử chung mới.

– Đặt nhân tử chung để được tích các đa thức.

– Tính nhanh kết quả biểu thức.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& A = {10.5^2} + 40.5 + 40 \cr & \,\,\,\,\,\, = {10.5^2} + 10.2.2.5 + {10.2^2} \cr & \,\,\,\,\,\, = 10\left( {{5^2} + 2.2.5 + {2^2}} \right) \cr & \,\,\,\,\,\, = 10{\left( {5 + 2} \right)^2} = {10.7^2} \cr & \,\,\,\,\,\, = 10.49 = 490. \cr} \)