Tháng Năm 19, 2024

Tính giá trị của biểu thức \(D = \left( {7\sqrt {48} + 3\sqrt {27} – 2\sqrt {12} } \right).\sqrt 3 \) A \(D = 99\) B \(D = 22\) C \(D = 33\) D \(D = 10\)

Tính giá trị của biểu thức \(D = \left( {7\sqrt {48} + 3\sqrt {27} – 2\sqrt {12} } \right).\sqrt 3 \)

A \(D = 99\)

B \(D = 22\)

C \(D = 33\)

D \(D = 10\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Với các biểu thức \(A \ge 0,B \ge 0\), ta có: \(\sqrt A .\sqrt B = \sqrt {A.B} \)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}D = \left( {7\sqrt {48} + 3\sqrt {27} – 2\sqrt {12} } \right).\sqrt 3 \\ = 7\sqrt {48} .\sqrt 3 + 3\sqrt {27} .\sqrt 3 – 2\sqrt {12} .\sqrt 3 \\ = 7\sqrt {48.3} + 3\sqrt {27.3} – 2\sqrt {12.3} \\ = 7\sqrt {144} + 3\sqrt {81} – 2\sqrt {36} \\ = 7.12 + 3.9 – 2.6\\ = 99.\end{array}\)

Chọn A.