Tháng Năm 19, 2024

Tính giá trị của biểu thức \(A={{x}^{2}}-4xy+4{{y}^{2}}\) biết \(x-2y=2\)

Tính giá trị của biểu thức \(A={{x}^{2}}-4xy+4{{y}^{2}}\) biết \(x-2y=2\)

A. \(x=2\)

B. \(x=0\)

C. \(x=4\)

D. \(x=6\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

\(A={{x}^{2}}-4xy+4{{y}^{2}}={{x}^{2}}-2.x.2y+{{\left( 2y \right)}^{2}}={{\left( x-2y \right)}^{2}}\)

Tại \(x-2y=2\), giá trị của biểu thức là: \(A={{2}^{2}}=4\).

Chọn C.