Tháng Năm 19, 2024

Tính giá trị của biểu thức \(A = {{\sqrt x + 1} \over {\sqrt x – 1}}\) khi \(x = 9.\) A \(A = 1\) B \(A = 2\) C \(A = 3\) D \(A = 4\)

Tính giá trị của biểu thức \(A = {{\sqrt x + 1} \over {\sqrt x – 1}}\) khi \(x = 9.\)

A \(A = 1\)

B \(A = 2\)

C \(A = 3\)

D \(A = 4\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

+) Tìm điều kiện xác định của biểu thức.

+) Biến đổi \(x\) sau đó thay giá trị của \(x\) thỏa mãn điều kiện và tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Tính giá trị của biểu thức \(A = \frac{{\sqrt x + 1}}{{\sqrt x – 1}}\) khi \(x = 9.\)

Điều kiện: \(x \ge 0,\,\,\,x \ne 1.\)

Khi \(x = 9\,\,\left( {tm} \right)\) ta có:

\(A = \frac{{\sqrt 9 + 1}}{{\sqrt 9 – 1}} = \frac{{3 + 1}}{{3 – 1}} = 2.\)

Vậy \(x = 9\) thì \(A = 2.\)