Tháng Năm 19, 2024

Tính giá trị của biểu thức \(A = \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x + 1}}\) khi \(x = 25.\) A \(A = \frac{2}{3}\) B \(A = \frac{5}{6}\) C \(A = \frac{5}{4}\) D \(A = \frac{1}{2}\)

Tính giá trị của biểu thức \(A = \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x + 1}}\) khi \(x = 25.\)

A \(A = \frac{2}{3}\)

B \(A = \frac{5}{6}\)

C \(A = \frac{5}{4}\)

D \(A = \frac{1}{2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện xác định, thay giá trị của \(x = 25\,\,\left( {tm} \right)\) vào biểu thức và tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện xác đinh: \(x \ge 0.\)

Thay \(x = 25\,\,\,\left( {tm} \right)\) vào biểu thức ta có: \(A = \frac{{\sqrt {25} }}{{\sqrt {25} + 1}} = \frac{5}{6}.\)

Vậy \(x = 25\) thì \(A = \frac{5}{6}.\)

Chọn B.