Tháng Năm 19, 2024

Tính giá trị của biểu thức \(A = 16{x^4}{y^3}{z^2}:\left( { – 8{x^3}{y^2}{z^2}} \right)\) biết \(x = 2;y = 5;z = 2020\).

Tính giá trị của biểu thức \(A = 16{x^4}{y^3}{z^2}:\left( { – 8{x^3}{y^2}{z^2}} \right)\) biết \(x = 2;y = 5;z = 2020\).

A. \(20\)

B. \(10\)

C. \(-10\)

D. \(-20\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Chia đơn thức cho đơn thức: lấy hệ số chia hệ số; lấy lũy thừa từng biến chia cho lũy thừa của biến tương ứng; nhân các kết quả.

Sau đó thay \(x = 2;y = 5;z = 2020\) vào \(A\) và tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết:

\(A = 16{x^4}{y^3}{z^2}:\left( { – 8{x^3}{y^2}{z^2}} \right)\)\( = \left[ {16:\left( { – 8} \right)} \right]{x^{4 – 3}}.{y^{3 – 2}}.{z^{2 – 2}} = – 2xy\)

Thay \(x = 2;y = 5;z = 2020\) vào \(A\)\( \Rightarrow A = – 2.2.5 = – 20.\)

Vậy \(A = – 20\)

Chọn D.