Tháng Năm 19, 2024

Tính \(CE.\)? A \(CE=10cm\) B \(CE \approx 10,35\,\,cm\) C \(CE = 10\sqrt 3 \,\,cm\) D \(CE = 10\sqrt 2 \,\,cm\)

Tính \(CE.\)?

A \(CE=10cm\)

B \(CE \approx 10,35\,\,cm\)

C \(CE = 10\sqrt 3 \,\,cm\)

D \(CE = 10\sqrt 2 \,\,cm\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Áp dụng định lý Pitago và các tỉ số lượng giác của góc nhọn để làm bài toán.

Lời giải chi tiết:

Áp dụng định lý Pitago cho\(\Delta BEC\) vuông tại \(E\) ta có:

\(\begin{array}{l}EC = \sqrt {B{C^2} – B{E^2}} = \sqrt {{{20}^2} – {{\left( {10\sqrt 2 } \right)}^2}} = 10\sqrt 2 \,\,cm.\end{array}\)