Tháng Năm 19, 2024

Tìm số đo góc B, biết tứ giác ABCD (AB//CD) là hình thang cân và \(\angle {\rm{D}} = 60^\circ \)

Tìm số đo góc B, biết tứ giác ABCD (AB//CD) là hình thang cân và \(\angle {\rm{D}} = 60^\circ \)

A. \(\angle {\rm{B}} = 60^\circ \)

B. \(\angle {\rm{B}} = 110^\circ \)

C. \(\angle {\rm{B}} = 120^\circ \)

D. \(\angle {\rm{B}} = 80^\circ \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề đáy bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta có ABCD là hình thang cân nên \(\angle {\rm{A}} = \angle {\rm{B}}\,\,\,\left( 1 \right)\) (tính chất hình thang cân)

Mà \(\angle {\rm{A}} + \angle {\rm{B}} + \angle {\rm{C}} + \angle {\rm{D}} = 360^\circ \)

\( \Rightarrow \angle {\rm{A}} + \angle {\rm{B}} = {360^0} – \left( {\angle C + \angle D} \right)\) \( = {360^0} – {2.60^0} = 240^\circ \,\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1), (2) ta kết luận \(\angle {\rm{A = }}\angle {\rm{B}} = 120^\circ \)

Chọn C.