Tháng Năm 19, 2024

Tìm giá trị của x để \(P = 1.\) A \(x = 16\) B \(x = 4\) C \(x = 2\) D \(x = 1\)

Tìm giá trị của x để \(P = 1.\)

A \(x = 16\)

B \(x = 4\)

C \(x = 2\)

D \(x = 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Lấy kết quả của biểu thức P đã rút gọn ở trên. Giải phương trình \(P = 1\) sau đó đối chiếu với điều kiện của x rồi kết luận.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x > 0,\;x \ne 9.\)

\(\begin{array}{l}P = 1 \Leftrightarrow \frac{{x + 1}}{{2\sqrt x }} = 1 \Leftrightarrow x + 1 = 2\sqrt x \Leftrightarrow x – 2\sqrt x + 1 = 0\\ \Leftrightarrow {\left( {\sqrt x – 1} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow \sqrt x – 1 = 0 \Leftrightarrow \sqrt x = 1 \Leftrightarrow x = 1\;\;\left( {tm} \right).\end{array}\)

Vậy \(x = 1\) thì \(P = 1.\)

Chọn D.