Tháng Năm 19, 2024

Tìm \(a\) để \({x^3} + 5{x^2} + 5x + a\) chia hết cho \({x^2} + 3x – 1\)

Tìm \(a\) để \({x^3} + 5{x^2} + 5x + a\) chia hết cho \({x^2} + 3x – 1\)

A. \(a = 2\)

B. \(a = 1\)

C. \(a = – 2\)

D. \(a = 3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Phép chia hết có dư bằng 0. Từ đó, ta giải ra \(a.\)

Lời giải chi tiết:

Để \({x^3} + 5{x^2} + 5x + a\) chia hết cho \({x^2} + 3x – 1\) thì \(a + 2 = 0 \Leftrightarrow a = – 2\)

Chọn C.