Tháng Năm 19, 2024

Thực hiện phép tính sau \(\frac{2x+5}{5{{x}^{2}}{{y}^{2}}}+\frac{8}{5x{{y}^{2}}}+\frac{2x-1}{{{x}^{2}}{{y}^{2}}}\), ta được kết quả là:

Thực hiện phép tính sau \(\frac{2x+5}{5{{x}^{2}}{{y}^{2}}}+\frac{8}{5x{{y}^{2}}}+\frac{2x-1}{{{x}^{2}}{{y}^{2}}}\), ta được kết quả là:

A.

\(\frac{4}{{{x}^{2}}{{y}^{2}}}\)

B. \(\frac{2}{x{{y}^{2}}}\)

C. \(\frac{4}{5{{x}^{2}}{{y}^{2}}}\)

D. \(\frac{4}{x{{y}^{2}}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức cộng các phân thức khác mẫu và rút gọn.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

\(\frac{2x+5}{5{{x}^{2}}{{y}^{2}}}+\frac{8}{5x{{y}^{2}}}+\frac{2x-1}{{{x}^{2}}{{y}^{2}}}=\frac{2x+5+8x+10x-5}{5{{x}^{2}}{{y}^{2}}}=\frac{20x}{5{{x}^{2}}{{y}^{2}}}=\frac{4}{x{{y}^{2}}}.\)

Chọn D.