Tháng Năm 19, 2024

Thực hiện phép tính: \(\left( 4{{x}^{4}}-4{{x}^{3}}+3x-3 \right):\left( x-1 \right)\)

Thực hiện phép tính: \(\left( 4{{x}^{4}}-4{{x}^{3}}+3x-3 \right):\left( x-1 \right)\)

A. \(4{{x}^{2}}+3\)

B. \(4{{x}^{3}}-3\)

C. \(4{{x}^{2}}-3\)

D. \(4{{x}^{3}}+3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Phương pháp:

– Đặt phép chia, thực hiện phép tính (Hoặc biến đổi số bị chia thành tích các đa thức trong đó có 1 đa thức giống số chia, sau đó thực hiện phép tính).

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Cách 1:

Cách 2:

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\left( {4{x^4} – 4{x^3} + 3x – 3} \right):\left( {x – 1} \right)\\ = \left( {4{x^3}\left( {x – 1} \right) + 3\left( {x – 1} \right)} \right):\left( {x – 1} \right)\\ = \left( {4{x^3} + 3} \right).\left( {x – 1} \right):\left( {x – 1} \right) = 4{x^3} + 3.\end{array}\)

Chọn D.