Tháng Năm 19, 2024

Tìm \(x\) biết \(A = 2\). A \(x = 1\) B \(x = 0\) C \(x = 4\) D Không có giá trị nào của \(x\) thỏa mãn

Tìm \(x\) biết \(A = 2\).

A \(x = 1\)

B \(x = 0\)

C \(x = 4\)

D Không có giá trị nào của \(x\) thỏa mãn

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x > 0,\,\,x \ne 1.\)

\(A = 2 \Leftrightarrow \frac{{x + 1}}{{\sqrt x }} = 2 \Leftrightarrow x + 1 = 2\sqrt x \Leftrightarrow {\left( {\sqrt x – 1} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 1\,\,\,\left( {ktm} \right)\)

Vậy không có giá trị nào của x để \(A = 2\).

Chọn D.