Tháng Sáu 18, 2024

a) Cho ba số a, b, c thỏa mãn \(\left( {a + b + c} \right)\left( {ab + bc + ca} \right) = 2017\) và \(abc = 2017\). Tính giá trị của biểu thức \(P = \left( {{b^2}c + 2017} \right)\left( {{c^2}a + 2017} \right)\left( {{a^2}b + 2017} \right)\). b) (Dành riêng cho lớp 8A) Tìm các số tự nhiên x, n sao cho số \(p = {x^4} + {2^{4n + 2}}\) là một số nguyên tố.

a) Cho ba số a, b, c thỏa mãn \(\left( {a + b + c} \right)\left( {ab + bc + ca} \right) = 2017\) và …

Tìm giá trị của x thỏa mãn các biểu thức sau: \(a)\ \left( x-1 \right)\left( x+2 \right)+4=x\left( x-1 \right)-6\) \(b)\ 36+12x+{{x}^{2}}=0\) \(c)\ 2{{x}^{3}}\left( 2x-3 \right)-{{x}^{2}}\left( 4{{x}^{2}}-6x+2 \right)=0\) \(d)\ 2x\left( x-5 \right)-x\left( 5+2x \right)+15=0\)

Tìm giá trị của x thỏa mãn các biểu thức sau: \(a)\ \left( x-1 \right)\left( x+2 \right)+4=x\left( x-1 \right)-6\) \(b)\ 36+12x+{{x}^{2}}=0\) \(c)\ 2{{x}^{3}}\left( 2x-3 \right)-{{x}^{2}}\left( …