Tháng Năm 19, 2024

\(\sqrt {{a^4}{{(3 – a)}^2}} \) với \(a \ge 3\) A \({a^2}.(a – 3)\) B \({a^2}.(3 – a)\) C \(a.(a – 3)\) D \(a.(3 – a)\)

\(\sqrt {{a^4}{{(3 – a)}^2}} \) với \(a \ge 3\)

A \({a^2}.(a – 3)\)

B \({a^2}.(3 – a)\)

C \(a.(a – 3)\)

D \(a.(3 – a)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {{a^4}{{(3 – a)}^2}} = \sqrt {{a^4}} .\sqrt {{{(3 – a)}^2}} = {a^2}.|3 – a| = {a^2}.(a – 3)\) với \(a \ge 3.\)