Tháng Năm 19, 2024

Rút gọn phân thức \(\frac{{{x^3} – 1}}{{{x^2} – 2x + 1}}\) được kết quả là:

Rút gọn phân thức \(\frac{{{x^3} – 1}}{{{x^2} – 2x + 1}}\) được kết quả là:

A. \(\frac{{{x^2} + x + 1}}{{x + 1}}\)

B. \(\frac{{{x^2} – x + 1}}{{x – 1}}\)

C. \(\frac{{{x^2} + x + 1}}{{x – 1}}\)

D. \(\frac{{{x^2} + 2x + 1}}{{x – 1}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

\(\frac{{{x^3} – 1}}{{{x^2} – 2x + 1}} = \frac{{(x – 1)({x^2} + x + 1)}}{{{{(x – 1)}^2}}} = \frac{{{x^2} + x + 1}}{{x – 1}}\).

Chọn C.