Tháng Năm 19, 2024

Rút gọn phân thức \(\frac{{5{x^2} – 10xy + 5{y^2}}}{{{x^2} – {y^2}}}\) được kết quả là:

Rút gọn phân thức \(\frac{{5{x^2} – 10xy + 5{y^2}}}{{{x^2} – {y^2}}}\) được kết quả là:

A. \(\frac{{x – y}}{{5(x + y)}}\)

B. \(\frac{5}{{x + y}}\)

C. \(\frac{{5{{(x – y)}^2}}}{{x + y}}\)

D. \(\frac{{5(x – y)}}{{x + y}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

\(\frac{{5{x^2} – 10xy + 5{y^2}}}{{{x^2} – {y^2}}} = \frac{{5({x^2} – 2xy + {y^2})}}{{(x – y)(x + y)}} = \frac{{5{{(x – y)}^2}}}{{(x – y)(x + y)}} = \frac{{5(x – y)}}{{x + y}}\)

Chọn D.