Tháng Năm 19, 2024

Rút gọn \(M = \frac{{x{z^2}}}{{4xy}}.\frac{{20{x^2}}}{{{z^3}}}\) với \(\left( {xyz \ne 0} \right)\) ta được A \(M = \frac{{5x}}{{y{z^2}}}\) B \(M = \frac{{5zx}}{y}\) C \(M = \frac{{5{x^2}}}{{yz}}\) D \(M = \frac{{5{x^3}}}{{y{z^2}}}\)

Rút gọn \(M = \frac{{x{z^2}}}{{4xy}}.\frac{{20{x^2}}}{{{z^3}}}\) với \(\left( {xyz \ne 0} \right)\) ta được

A \(M = \frac{{5x}}{{y{z^2}}}\)

B \(M = \frac{{5zx}}{y}\)

C \(M = \frac{{5{x^2}}}{{yz}}\)

D \(M = \frac{{5{x^3}}}{{y{z^2}}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Rút gọn những đơn thức đồng dạng.

Lời giải chi tiết:

\(M = \frac{{x{z^2}}}{{4xy}}.\frac{{20{x^2}}}{{{z^3}}} = \frac{{20{x^3}{z^2}}}{{4xy{z^3}}} = \frac{{5{x^2}}}{{yz}}\).

Chọn C.