Tháng Năm 19, 2024

Rút gọn các phân thức \(\frac{{2x + 6}}{{(x + 3)(x – 2)}}\)ta được kết quả là:

Rút gọn các phân thức \(\frac{{2x + 6}}{{(x + 3)(x – 2)}}\)ta được kết quả là:

A. \(\frac{2}{{x – 2}}\)

B. \(\frac{{2x}}{{x – 2}}\)

C. \(\frac{2}{{x – 3}}\)

D. đáp án khác

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

– Phân tích đa thức thành nhân tử.

– Rút gọn phân thức đại số.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\frac{{2x + 6}}{{(x + 3)(x – 2)}} = \frac{{2(x + 3)}}{{(x + 3)(x – 2)}} = \frac{2}{{x – 2}}.\)

Chọn A.