Tháng Năm 19, 2024

Rút gọn biểu thức \(K = \sqrt 9 + \sqrt {45} – 3\sqrt 5 \). A \(K = \sqrt 5 \) B \(K = 1\) C \(K = 2\) D \(K = 3\)

Rút gọn biểu thức \(K = \sqrt 9 + \sqrt {45} – 3\sqrt 5 \).

A \(K = \sqrt 5 \)

B \(K = 1\)

C \(K = 2\)

D \(K = 3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\sqrt {{A^2}.B} = \left| A \right|.B\,\,\left( {B \ge 0} \right)\).

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}K = \sqrt 9 + \sqrt {45} – 3\sqrt 5 \\K = \sqrt {{3^2}} + \sqrt {{3^2}.5} – 3\sqrt 5 \\K = 3 + 3\sqrt 5 – 3\sqrt 5 \\K = 3\end{array}\)

Vậy \(K = 3\).

Chọn D.