Tháng Năm 19, 2024

Rút gọn phân thức \(\frac{{{x^2} – 3xy}}{{21{y^2} – 7xy}}\) được kết quả là:

Rút gọn phân thức \(\frac{{{x^2} – 3xy}}{{21{y^2} – 7xy}}\) được kết quả là:

A. \(\frac{x}{{7y}}\)

B. \(\frac{{ – x}}{{7y}}\)

C. \(\frac{x}{{7y(x – 3y)}}\)

D. \(\frac{{ – x}}{{7y(x – 3y)}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

\(\frac{{{x^2} – 3xy}}{{21{y^2} – 7xy}} = \frac{{x(x – 3y)}}{{7y(3y – x)}} = \frac{{x(x – 3y)}}{{ – 7y(x – 3y)}} = \frac{{ – x}}{{7y}}\).

Chọn B.