Tháng Năm 19, 2024

Rút gọn phân thức \(\frac{{54{{(x – 3)}^3}}}{{63{{(3 – x)}^2}}}\) được kết quả là:

Rút gọn phân thức \(\frac{{54{{(x – 3)}^3}}}{{63{{(3 – x)}^2}}}\) được kết quả là:

A. \(\frac{6}{7}(x – 3)\)

B. \(\frac{{ – 6}}{7}(x – 3)\)

C. \(\frac{6}{7}(3 – x)\)

D. \(\frac{6}{7}{(x – 3)^2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

\(\frac{{54{{(x – 3)}^3}}}{{63{{(3 – x)}^2}}} = \frac{{54{{(x – 3)}^3}}}{{63{{(x – 3)}^2}}} = \frac{6}{7}(x – 3)\)

Chọn A.