Tháng Năm 19, 2024

Rút gọn phân thức \(\frac{{16{x^2}y(x + y)}}{{12xy(x + y)}}\) ta được kết quả là:

Rút gọn phân thức \(\frac{{16{x^2}y(x + y)}}{{12xy(x + y)}}\) ta được kết quả là:

A. \(\frac{4}{3}xy\)

B. \(\frac{4}{3}x\)

C. \(\frac{4}{3}(x + y)\)

D. \(\frac{4}{3}x(x + y)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

\(\frac{{16{x^2}y(x + y)}}{{12xy(x + y)}} = \frac{{16x.xy(x + y)}}{{12xy(x + y)}} = \frac{{4x}}{3}\).

Chọn B.