Tháng Năm 19, 2024

Phân tích đa thức thành nhân tử \({x^2} – 3x + 2\)

Phân tích đa thức thành nhân tử \({x^2} – 3x + 2\)

A. \(\left( {x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)\)

B. \({\left( {x – 1} \right)^2}\)

C. \(\left( {x – 1} \right)\left( {x – 2} \right)\)

D. \({\left( {x – 2} \right)^2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách tách hạng tử \( – 3x\) thành \( – x – 2x\) để tạo nhân tử chung \(x – 1\)

Lời giải chi tiết:

\({x^2} – 3x + 2 = {x^2} – x – 2x + 2\)\( = x\left( {x – 1} \right) – 2\left( {x – 1} \right)\)\( = \left( {x – 1} \right)\left( {x – 2} \right)\)

Chọn C.