Tháng Năm 19, 2024

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: \(5{x^2}{y^3} – 25{x^3}{y^4} + 10{x^3}{y^3}\) Phân tích đa thức sau thành nhân tử ta được:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: \(5{x^2}{y^3} – 25{x^3}{y^4} + 10{x^3}{y^3}\) Phân tích đa thức sau thành nhân tử ta được:

A. \(5{x^2}{y^3}\left( {1 – 5xy + 2x} \right)\)

B. \(5{x^2}{y^2}\left( {1 – 5xy + 2x} \right)\)

C. \(3{x^2}{y^3}\left( {1 – 5xy + 2x} \right)\)

D. \(5{x^2}{y^3}\left( {1 – 4xy + 2x} \right)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Phương pháp đặt nhân tử chung, tìm ra ước chung và chọn chúng làm nhân tử.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\,\,5{x^2}{y^3} – 25{x^3}{y^4} + 10{x^3}{y^3} = 5{x^2}{y^3}.1 – 5{x^2}{y^3}.5.x.y + 5{x^2}{y^3}.2.x\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,= 5{x^2}{y^3}\left( {1 – 5xy + 2x} \right)\end{array}\)

Chọn A