Tháng Năm 19, 2024

Phân thức \(\frac{5x-7}{{{x}^{3}}-4{{x}^{2}}}\) xác định khi:

Phân thức \(\frac{5x-7}{{{x}^{3}}-4{{x}^{2}}}\) xác định khi:

A. \(x\ne 0\)

B. \(x\ne 4\)

C. \(x\ne 4;x\ne 0\)

D. Đáp án khác

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Phương pháp:

– Tìm ĐKXĐ của phân thức: Mẫu thức khác \(0\).

– Giải và tìm đáp án.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

ĐK: \({{x}^{3}}-4{{x}^{2}}\ne 0\Leftrightarrow {{x}^{2}}(x-4)\ne 0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}& x\ne 0 \\ & x\ne 4 \\\end{align} \right.\)

Chọn C.