Tháng Năm 19, 2024

Phân thức \(\frac{5x-7}{3{{x}^{2}}+6x}\) xác định khi:

Phân thức \(\frac{5x-7}{3{{x}^{2}}+6x}\) xác định khi:

A. \(x\ne 0\)

B. \(x\ne -2\)

C. \(x\ne -2;x\ne 0\)

D. \(x\ne 3;x\ne -2;x\ne 0\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Phương pháp giải: ĐKXĐ của phân thức: Mẫu thức khác 0.

Lời giải chi tiết:

Lời giải:

ĐK: \(3{{x}^{2}}+6x\ne 0\Leftrightarrow 3x(x+2)\ne 0\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & x\ne 0 \\ & x\ne -2 \\\end{align} \right.\)

Chọn C.