Tháng Bảy 16, 2024

Nội dung nào sau đây không đúng?

Nội dung nào sau đây không đúng?
A. Trong các loại đột biến tự nhiên, đột biến gen có vai trò chủ yếu trong việc cung cấp nguyên
liệu cho quá trình tiến hoá.
B. Đột biến gen là loại đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử.
C. Khi vừa được phát sinh, các đột biến gen sẽ được biểu hiện ngay kiểu hình và gọi là thể đột
biến.
D. Không phải loại đột biến gen nào cũng di truyền được qua sinh sản hữu tính.

Hướng dẫn

Khi vừa được phát sinh, các đột biến gen không phải luôn được biểu hiện ngay thành kiểu hình mà
phụ thuộc vào môi trường sống và tổ hợp gen mang đột biến.
Đáp án cần chọn là: C