Tháng Năm 19, 2024

Nhằm tập hợp những thanh niên Việt nam có xu hướng mácxít, tháng 6/1925 Nguyễn Ái Quốc đã thành lập một tổ chức có tên gọi: Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Hội những người Việt nam yêu nước Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội Hội liên hiệp thuộc địa

Nhằm tập hợp những thanh niên Việt nam có xu hướng mácxít, tháng 6/1925 Nguyễn Ái Quốc đã thành lập một tổ chức có tên gọi:

  • Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức
  • Hội những người Việt nam yêu nước
  • Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội
  • Hội liên hiệp thuộc địa