Tháng Năm 19, 2024

Nếu x thỏa mãn điều kiện \(\sqrt {3 + \sqrt x } = 2\) thì x nhận giá trị là: A 0 B 4 C 5 D 1

Nếu x thỏa mãn điều kiện \(\sqrt {3 + \sqrt x } = 2\) thì x nhận giá trị là:

A 0

B 4

C 5

D 1

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Biểu thức \(\sqrt {f\left( x \right)} \) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(\left\{ \begin{array}{l}3 + \sqrt x \ge 0\\x \ge 0\end{array} \right. \Leftrightarrow x \ge 0.\)

Chọn D.