Tháng Năm 19, 2024

Nếu hình thang có 2 cạnh bên song song thì:

Nếu hình thang có 2 cạnh bên song song thì:

A. 2 cạnh bên bằng nhau

B. 2 cạnh đáy bằng nhau

C. 2 cạnh bên bằng nhau và 2 cạnh đáy bằng nhau

D. Cả 3 câu trên đều sai

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: hình thang có 2 cạnh bên song song thì 2 cạnh bên bằng nhau và 2 cạnh đáy bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Nếu hình thang có 2 cạnh bên song song thì 2 cạnh bên bằng nhau và 2 cạnh đáy bằng nhau.

Chọn C.