Tháng Năm 19, 2024

Năm 1967, đoàn đại biểu dũng sĩ miền Nam được ra miền Bắc thăm Bác Hồ. Đại biểu nhỏ tuổi nhất của Đoàn là ai? Đáp: Hồ Văn Mên

Năm 1967, đoàn đại biểu dũng sĩ miền Nam được ra miền Bắc thăm Bác Hồ. Đại biểu nhỏ tuổi nhất của Đoàn là ai?

Đáp: Hồ Văn Mên