Tháng Năm 19, 2024

Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả Đoàn viên phải gương mẫu”. Đó là chỉ thị của: Đại hội Đoàn toàn quốc lần II Bộ chính trị với Đại hội Đoàn toàn quốc lần II Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần II Bác Hồ khi đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả Đoàn viên phải gương mẫu”. Đó là chỉ thị của:

  • Đại hội Đoàn toàn quốc lần II
  • Bộ chính trị với Đại hội Đoàn toàn quốc lần II
  • Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần II
  • Bác Hồ khi đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.