Tháng Năm 19, 2024

Một phân thức đại số xác định khi:

Một phân thức đại số xác định khi:

A. Mẫu thức khác 0

B. Mẫu thức bằng 0

C. Tử thức và mẫu thức khác 0

D. Cả A, B, C đều sai

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Phương pháp giải: ĐKXĐ của phân thức: Mẫu thức khác 0.

Lời giải chi tiết:

Chọn A.