Tháng Sáu 18, 2024

Loại đột biến không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính là

Loại đột biến không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính là
A. đột biến giao tử.
B. đột biến tiền phôi.
C. đột biến xôma.
D. đột biến dị bội thể.

Hướng dẫn

Đột biến xôma không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính vì đột biến xảy ra ở tế
bào sinh dưỡng (xôma).
Đáp án cần chọn là: C