Tháng Sáu 18, 2024

Khi phân tử acridin chèn vào vị trí mạch ADN đang tổng hợp thì gây nên đột biến

Khi phân tử acridin chèn vào vị trí mạch ADN đang tổng hợp thì gây nên đột biến
A. Mất 1 nucleotit
B. Đảo vị trí Nucleotit
C. Thay thế 1 nucleotit
D. Thêm 1 nucleotit

Hướng dẫn

Khi phân tử acridin chèn vào vị trí mạch ADN đang tổng hợp thì gây nên đột biến thay thế 1
nucleotit.
Đáp án cần chọn là: C