Tháng Năm 19, 2024

Khẳng định nào sau đây là đúng về đồ thị hàm số?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có $\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f\left( x \right) = 1$ và $\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } f\left( x \right) = – 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y=1 và y=-1.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x=1 và x=-1.
Hướng dẫn
Hàm số đã cho có 2 tiệm cận y = 1 và y = -1.