Tháng Năm 19, 2024

Kết quả của phép tính \(\left( {3x + 1} \right)\left( {9{x^2} – 3x + 1} \right)\) bằng:

Kết quả của phép tính \(\left( {3x + 1} \right)\left( {9{x^2} – 3x + 1} \right)\) bằng:

A. \(27{x^3} – 1\)

B. \(27{x^3} + 1\)

C. \(9{x^3} + 1\)

D. \(9{x^3} – 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

– Biến đổi biểu thức về dạng hằng đẳng thức đã biết, suy ra kết quả của phép tính.

Lời giải chi tiết:

\(\left( {3x + 1} \right)\left( {9{x^2} – 3x + 1} \right) = \left( {3x + 1} \right)\left( {{{\left( {3x} \right)}^2} – 3x + {1^2}} \right) = {\left( {3x} \right)^3} + 1 = 27{x^3} + 1\)