Tháng Năm 19, 2024

Kết quả của phép chia \(6{x^3}{y^2}z:\left( {3{x^2}y} \right)\) là

Kết quả của phép chia \(6{x^3}{y^2}z:\left( {3{x^2}y} \right)\) là

A. \(2z\)

B. \(2xy\)

C. \(2xyz\)

D. \(xyz\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Lấy hệ số chia hệ số; lấy lũy thừa từng biến chia cho lũy thừa của biến tương ứng; nhân các kết quả.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(6{x^3}{y^2}z:\left( {3{x^2}y} \right)\) \( = \left( {6:3} \right).{x^{3 – 2}}.{y^{2 – 1}}.z = 2xyz\)

Chọn C.