Tháng Năm 19, 2024

Hội nghị Diên Hồng diễn ra vào năm nào? Năm 1284 (vua Trần Nhân Tông mời các phụ lão trong nước về điện Diên Hồng để nghị bàn việc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất)

Hội nghị Diên Hồng diễn ra vào năm nào?

Năm 1284 (vua Trần Nhân Tông mời các phụ lão trong nước về điện Diên Hồng để nghị bàn việc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất)