Tháng Năm 19, 2024

Hình thoi có chu vi bằng 16 cm thì cạnh của nó bằng

Hình thoi có chu vi bằng 16 cm thì cạnh của nó bằng

A. 2 cm.

B. 4 cm.

C. 8 cm.

D. Cả A,B,C đều sai

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Dựa vào công thức tính chu vi hình thoi: chu vi hình thoi bằng độ dài cạnh nhân 4, từ đó suy ra độ dài cạnh.

Lời giải chi tiết:

Cạnh của hình thoi là: 16 : 4 = 4cm

Chọn B