Tháng Năm 19, 2024

Hãy cho biết tên người anh hùng đã nói câu: “Mày cứ giết tao đi. Cha tao là cộng sản. Anh tao là cộng sản. Tao là cộng sản và đàn em tao cũng sẽ là cộng sản. Mày không giết hết được đâu”. Đáp : Cao Xuân Quế

Hãy cho biết tên người anh hùng đã nói câu: “Mày cứ giết tao đi. Cha tao là cộng sản. Anh tao là cộng sản. Tao là cộng sản và đàn em tao cũng sẽ là cộng sản. Mày không giết hết được đâu”.

Đáp : Cao Xuân Quế