Tháng Năm 19, 2024

Giá trị nội dung tiêu biểu nhất của tập Nhật ký trong tù là: Chống thực dân Chống phong kiến Thể hiện bức chân dung tự họa về người chiến sĩ Cộng sản HCM. Kêu gọi, động viên đấu tranh cách mạng

Giá trị nội dung tiêu biểu nhất của tập Nhật ký trong tù là:

  • Chống thực dân
  • Chống phong kiến
  • Thể hiện bức chân dung tự họa về người chiến sĩ Cộng sản HCM.
  • Kêu gọi, động viên đấu tranh cách mạng