Tháng Năm 19, 2024

Giá trị của biểu thức \(A = 2x\left( {3x – 1} \right) – 6x\left( {x + 1} \right) – \left( {3 – 8x} \right)\) là:

Giá trị của biểu thức \(A = 2x\left( {3x – 1} \right) – 6x\left( {x + 1} \right) – \left( {3 – 8x} \right)\) là:

A. \(-16x-3\)

B. \(-3\)

C. \(-16x\)

D. Đáp án khác

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\eqalign{ & \,\,\,\,\,\,\,A = 2x\left( {3x – 1} \right) – 6x\left( {x + 1} \right) – \left( {3 – 8x} \right) \cr & \Leftrightarrow A = 2x.3x – 2x.1 – 6x.x – 6x.1 – 3 + 8x \cr & \Leftrightarrow A = 6{x^2} – 2x – 6{x^2} – 6x – 3 + 8x \cr & \Leftrightarrow A = – 3 \cr} \)

Chọn B.