Tháng Năm 19, 2024

Giá trị a, b, c để hàm số $y = a{x^3} + bx + c$ có đồ thị như hình dưới đây là.

Giá trị a, b, c để hàm số $y = a{x^3} + bx + c$ có đồ thị như hình dưới đây là.

A. a = – 1,b = – 3,c = 2.
B. a = – 1,b = 3,c = 2.
C. a = 1,b = – 3,c = 2.
D. a = 1,b = 3,c = 2.
Hướng dẫn
$y=ax^3+bx^2+c$
$A(0;2)\in (C)\Rightarrow C=2$
$y=ax^3+bx^2+2$
$y’=3ax^2+2bx$
$y'(2)=0\Leftrightarrow 12a+4b=0(1)$
$B(2;-2)\in (C)$
$-2=8a+4b+2$
$\Leftrightarrow 2a+b=-1 \ \ \ (2)$
$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=1\\ b=-3 \end{matrix}\right.$
Đáp án C