Tháng Năm 19, 2024

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số y=f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số y=f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị.
B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất là 1 và giá trị nhỏ nhất là -3.
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x=2 và đạt cực đại tại x=0.
Hướng dẫn
Từ đồ thị hàm thấy:
+ Hàm số không có giá trị lớn nhất và trị nhỏ nhất.
+ Hàm số đạt cực đại tại x=0, giá trị cực đại bằng 1; hàm số đạt cực tiểu tại x=2, giá trị cực tiểu bằng -3.