Tháng Bảy 16, 2024

Đột biến gen có những điểm nào giống biến dị tổ hợp?

Đột biến gen có những điểm nào giống biến dị tổ hợp?
A. Đều thay đổi về cấu trúc gen.
B. Đều cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.
C. Đều là biến dị di truyền.
D. B và C đều đúng.

Hướng dẫn

Đột biến gen và biến dị tổ hợp đều là biến dị di truyền và đều cung cấp nguyên liệu cho quá
trình chọn giống và tiến hoá.
Đáp án cần chọn là: D