Tháng Sáu 18, 2024

Đột biến gen bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào ?

Đột biến gen bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào ?
A. Đặc điểm và cấu trúc của từng gen
B. Tác nhân ở môi trường ngoại cảnh hay trong tế bào
C. Các điều kiện sống của sinh vật
D. Cả A và B

Hướng dẫn

Đột biến gen bị ảnh hưởng của:
– Đặc điểm và cấu trúc của từng gen: dễ bị đột biến hay khó
– Các tác nhân của môi trường bên trong hoặc bên ngoài tế bào
Đáp án cần chọn là: D